Giới thiệu chung 18 tháng 1, 2018

Với số lượng 1.055 cán bộ, giảng viên trong đó có 585 giảng viên cơ hữu, 01 giảng viên cao cấp, 06 Giáo sư, 22 Phó giáo sư, 113 Tiến sĩ, 344 Thạc sĩ

Đọc tiếp