THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

18 tháng 1, 2018
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp thông báo

 

 

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp đăng những công trình mới, có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực nghiên cứu Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn chưa từng được công bố.

Bài viết trước khi gửi và trong thời gian chờ đăng ở Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, tác giả không được gửi cho bất kỳ tạp chí hoặc nhà xuất bản nào khác.

2. Mỗi bài gửi đăng có dung lượng không quá 10 trang, được định dạng như sau: Sử dụng Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, trên khổ giấy A4 kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 2,3 cm, lề dưới 2,3 cm, lề trái: 2,2 cm, lề phải: 2 cm. Cách dòng: Multipe 1.2.

3. Bài báo khoa học phải bao gồm các nội dung: Tên bài báo tiếng Việt/tiếng Anh, tên tác giả (họ và tên, học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan, Email, số điện thoại); Tóm tắt: ghi tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng tiếng Việt/tiếng Anh (Summary) phải phản ánh được đầy đủ các kết quả và ý mới cơ bản của bài viết: 200 - 250 từ; dưới mục tóm tắt tiếng Việt có "Từ khóa", dưới mục tóm tắt tiếng Anh là "Keywords" (có 3 - 5 từ hoặc cụm từ); Đặt vấn đề (Tính cấp thiết, tính thời sự của vấn đề); Phương pháp nghiên cứu (Nếu vắn tắt phương pháp nghiên cứu mà tác giả đã sử dụng để thực hiện nghiên cứu); Kết quả nghiên cứu và thảo luận (Phần kết quả có thể mô tả ngắn gọn quá trình thực hiện công tác nghiên cứu); Kết luận; Lời cảm ơn (nếu có); Tài liệu tham khảo.

4. Tài liệu tham khảo chỉ nêu những tài liệu được trích dẫn trong bài và ghi theo quy định như sau:

4.1. Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo: Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành (năm xuất bản). Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo). Nhà xuất bản.

4.2. Đối với các tài liệu là bài báo: Tên tác giả (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí, tập (số). Nhà xuất bản (nếu có), số trang (từ trang - đến trang).

5. Ban biên tập Tạp chí chỉ nhận những bài báo đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách đúng quy định (bản cứng và bản điện tử bài báo). Nếu bài không được đăng Ban biên tập không trả lại bản thảo. Tác giả bài báo hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Địa chỉ nhận bài: Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Ban Tạp chí và Website, Trường Đại học Lâm nghiệp - Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.  

Email: tapchikhcnlamnghiep@gmail.com hoặc tapchikhcnln@vnuf.edu.vn 

Điện thoại: 024 8588 3318


Chia sẻ